Historie

...Logens historie

Foreningen Frederik d. III
11. marts 1924 - 29. april 1951

I 1923 var der i Frederikssund 10 Odd Fellow brødre. Det var:

Manufakturhandler Ejner Grenaa, Mejeriforpagter J. Arpe, Murermester Chr. Hansen - alle af loge nr. 6, Eureka.
Slagtermester Vald. Jacobsen, Depotbestyrer Jens Baunhøj, Hotelejer P. A. Larsen, Restauratør Lars Jensen, 
Mejeribestyrer Th. Sørensen - alle af loge nr. 1, Danmark.
Købmand Elias Bendtsen - loge nr. 13, Venskab.
Arkitekt Valdemar Hansen - loge nr. 28, Hafnia.

Af disse brødre, der lagde grunden til Odd-Fellow-livet i Frederikssund, har vi den glæde, at br. ex.storrepr. 
Chr. Hansen i en alder af 86 år fortsat var aktiv og meget interesseret i vor loges ve og vel. Br. Chr. Hansen 
fortæller i det følgende om stiftelsen af Foreningen Frederik d. III og dens virke.

"I efteråret 1923 samledes vi en aften på Hotel Frederikssund for at drøfte den mulighed, at danne en Odd 
Fellow-forening her i byen. Men for at dette kunne ske, skulle vi jo bestemme os for en moderloge. Vi fra Loge 
nr. 6, Eureka fik gennemført et møde med overmesteren fra Eureka, men det faldt ikke heldigt ud. Kort tid efter 
blev der sammenkaldt til et nyt møde med br. ex.m. Thor Dam fra Loge nr. 1, Danmark. Det gik bedre og nu var 
det afgjort, at nr. 1, Danmark skulle være vores moderloge, og Thor Dam blev straks udnævnt til logens 
"Farbror".

Vi fik tilladelse af Storlogen til at denne en forening, og vi besluttede at indvielsen skulle finde sted på 
kronprins Frederiks fødselsdag den 11. marts 1924 og have navnet Frederik d. III efter byens grundlægger. 
Indvielsen foregik ved en fest på Hotel Frederikssund med vore damer, samt en del brødre fra loge nr. 1, 
Danmark. Vi fik godkendt et mødelokale i en lille trekantet stue ved siden af salen på Hotel Frederikssund, og 
den blev gjort i stand til formålet.

Foreningens første formand var br. Ejner Grenaa, kasserer br. Jens Baunhøj og sekretær br. Vald. Hansen. 
Kontingentet var kr. 1,50 pr. måned. Efter to år blev br. J. Arpe formand. Det varede dog kun fire måneder, idet 
br. Arpe døde i april 1926. Derefter blev br. Vald. Jacobsen formand, hvilket embede han beklædte i 9 år til 1935, 
hvorefter br. Th. Sørensen var formand i fem år. I 1940 blev br. Olaf Larsen formand og var det resten af 
foreningens levetid.

Loge nr. 69, Frederik den 3.
29. april 1951 -

Målet var nået, sluttede br. Chr. Hansen sin beretning om foreningens virke, nemlig instituering af Loge nr. 69, 
Frederik den 3.. Hvem ville være mere naturlig til at fortælle om logens instituering, forarbejdet hertil og logens 
virke gennem årene, end logens første overmester, br. ex. storrepr. Olaf Larsen, der blev suppleret af br. 
ex.storrepr. L. Brandi Nielsen.

Br. Olaf Larsen var foreningens sidste formand, og på trods af 27 års arbejde for at danne logen, var Storlogen 
ikke særligt velvilligt indstillet, hvilket fremgår af følgende citat fra en tale, br. Olaf Larsen holdt ved et af de 
sidste møder i foreningen: "Lad mig så bede brødrene tænke på, at får vi ikke en loge dannet nu, altså hvis vi 
får afslag på den indsendte ansøgning og der ikke kan anvises andre veje straks, så bliver der næppe nogen 
loge her i byen, og så taber vi de penge, vi ifølge vores kontrakt med vores moderloge, har krav på. Vi skal 
fremdeles aflevere alle vore kandidater til loge nr. 1, og vi skal have alle bevillinger gennem logen. Men snart 
det mest væsentlige, at vi skal stadig fortsætte trofast med vore regelmæssige rejser til logemøderne i 
København uge efter uge, og med for os personlige udgifter - skal vi sige i alt 10 kr. pr. gang - så kan hver 
broder selv gøre regnskabet op. Ved selv at få loge vil vi i hvert fald spare rejsen og den eventuelle arbejdstid, 
der går til spilde."

Det var altså tilsyneladende ikke alt for stor velvilje fra Storlogens side til at give tilladelse til oprettelse af en 
ny loge. Storlogens indvendinger var bl.a., at man var for få og der ville blive for store udgifter for den enkelte 
broder.

Men man tabte ikke modet i foreningen. Tre brødre, nemlig br. Gunnar Jensen, br. Robert Strüwing og br. Olaf 
Larsen tog ind til Storlogen og talte logens sag. De må have gjort det godt, for på et møde i foreningen den 
4. oktober 1949 kunne br. Olaf Larsen indlede mødet med følgende:
"Flere gange har jeg haft den ære og glæde at skulle byde velkommen til Odd Fellow-arbejdet, men sjældent 
har jeg gjort det med så stor glæde som i aften, for nu øjner jeg det, som vi har stræbt efter i 25 år.". Og han 
slutter sit indslag med følgende: "Jeg håber I alle har haft en god sommer med jeres familie, så I er godt rustede 
til det lille nap, vi nu skal gøre for sagen - vores egen loge og Odd Fellow-hjem."

Nu blev der travlt. Den 24. oktober 1950 blev grundsten og dokument lagt til vor første loge i den gamle 
staldbygning til Hotel Frederikssund, og endelig oprandt dagen den 29. april 1951, hvor logen blev institueret 
som nr. 69 af de danske Odd Fellow-loger.

Logens første embedsmænd blev følgende:
Overmester Olaf Larsen, Undermester Chr. Hansen, Sekretær Gunnar Jensen, Kasserer Sv. Jartved, Skatmester 
Robert Strüwing og Ex-mester Elligsø fra vor moderloge nr. 1, Danmark.